Certyfikat Rzetelna Firma

Rozwijając ludzi
pozwalamy firmom osiągać
lepsze wyniki
na poziomie operacyjnym

Rozwijając ludzi
pozwalamy firmom osiągać
lepsze wyniki
na poziomie operacyjnym

Szkolenia przywódcze

Pomyslcie o interakcji ze swoimi podwładnymi jak wiele spoktkań grupowych i rozmów kończy się konfliktem lub zamknięciem się drugiej strony.

Menedżer jest kimś. kto podnosi do potęgi swoj zespół. Tak jak wydajnie przewodzisz wływa nie tylko na wydajność zespołu ale pośrednio na całą organizację. Badania pokazują że zaufanie do szefa buduje zaangażowanie a to w bezpośredni sposób wpływa na wydajność firmy między innymi podnosząc takie wzkaźniki jak

 • Zadowolenie klienta
 • Poprawę jakości wykonywanych zadań
 • Rotację pracowników
 • Absencje chorobową

Badania przeprowadzone na Harvardzie pokazały jasno że podwałdni którzy nie ufali swojemu szefowi nie byli zaangażowani w wykonywanie powierzonych im zadań

COACHING


WSTĘP

Świat biznesu w  XXI wieku uległ drastycznej zmianie. Główne zmiany wymagają zwiększonej elastyczności, a szefowie nie pogą już więcej polegać na autorytecie wynikającym z pozycji w organizacji.Struktury stały się bardziej płaskie, zdecentralizowane i mocno rozrzucone goegraficznie. Coraz więcej pracowników zaczyna pracować virtualnie - trudniej zatem szefom jest kontrolować i dokładnie wiedzieć co w danym momencie pracownik robi. Przepisano również wiele umów o pracę gdzie ani młodzi pracownicy ani firmy nie oczekują długoterminowej relacji, ustalonych godzin pracy itp. Mimo tych zmian firmy oczekują szczególnie następujących kompetencji :

 • innowacji
 • wiedzy
 • umiejętności interpersonalnych
 • motywacji

Jak budować wydajne zespoły, jak podnosić poziom motywacji indywidualnej i team'u  w tym nowym środowisku? Na to odpowiemy podczas warsztatów z coachingu

CELE PROGRAMU

Celem szkolenia jest udoskonalenie kompetencji operacyjnych i umiejętności menedżerskich a szczególnie zdolności przywódczych grupy menedżerów z różnych działów firm. W trakcie szkolenia pragniemy rozwinąć szereg umiejętności szkolonych jak również nauczyć ich właściwego i skutecznego używania modeli coachingowych w procesie dalszego rozwoju ich podwładnych.

Szczególnie pragniemy osiągnąć:

 • Rozwój umiejętności wprowadzania kultury coachingu w procesie rozwoju i zarządzania
 • Nauczenie uczestników szkolenia tworzenia i realizowania planu rozwoju zawodowego swoich podwładnych
 • Podniesienie poziomu efektywnej komunikacji za pomocą narzędzi rozumienia odmienności stylów komunikowania się ludzi typu Social Styles
 • Rozwój umiejętności grupowego podejmowania decyzji
 • Rozwój umiejętności efektywnego szkolenia podwładnych w miejscu pracy
 • Nauczenie jak rozwijać świadomość i odpowiedzialność podwładnych

KONCEPCJA SZKOLENIA

Koncepcja szkolenia opiera się na rozwijaniu kompetencji menedżerów niezbędnych do strategicznego zarządzania na przydzielonym stanowisku pracy. Jest to proces, który wymaga dokładnego zdiagnozowana od strony zachowań indywidualnych jak i grupowych. Ponadto wymaga ciągłości w zakresie szkolenia ( follow-up) w celu wyeliminowania niepożądanych nawyków.

Nowoczesne zarządzanie opiera się na pracy zespołów, czy to elementów struktury organizacyjnej czy zespołów zadaniowych. Umiejętność budowania zespołu czy umiejętności pracy zespołowej jest kluczowa dla realizacji zadań w dzisiejszych czasach.

Koncepcja szkolenia opiera się na szczegółowej analizie potrzeb poszczególnych uczestników warsztatów w obszarze dobrze rozwiniętych umiejętności i cech oraz tych, wymagających szkolenia doskonalącego, zarówno w kontekście indywidualnego realizowania zadań oraz głównie w kontekście potrzeb grupowego rozwiązywania problemów.

Uczestnicy szkolenia biorą udział w 2- dniowych warsztatach rozwijających dynamicznie ich cechy i umiejętności niezbędne do efektywnego działania w ramach realizacji zadań 

Celem szkolenia jest udoskonalenie kompetencji operacyjnych i umiejętności menedżerskich a szczególnie zdolności przywódczych grupy menedżerów z różnych działów firmy Polpharma. W trakcie szkolenia pragniemy rozwinąć szereg umiejętności szkolonych jak również nauczyć ich właściwego i skutecznego używania modeli coachingowych w procesie dalszego rozwoju ich podwładnych.

Szkolenia (follow-up) w celu wyeliminowania niepożądanych nawyków.

Nowoczesne zarządzanie opiera się na pracy zespołów, czy to elementów struktury organizacyjnej czy zespołów zadaniowych. Umiejętność budowania zespołu czy umiejętności pracy zespołowej jest kluczowa dla realizacji zadań w dzisiejszych czasach.

Koncepcja szkolenia opiera się na szczegółowej analizie potrzeb poszczególnych uczestników warsztatów w obszarze dobrze rozwiniętych umiejętności i cech oraz tych, wymagających szkolenia doskonalącego, zarówno w kontekście indywidualnego realizowania zadań oraz głównie w kontekście potrzeb grupowego rozwiązywania problemów.

Uczestnicy szkolenia biorą udział w 2-dniowych warsztatach rozwijających dynamicznie ich cechy i umiejętności niezbędne do efektywnego działania w ramach realizacji zadań.

LEADERSHIP


W dzisiejszych hyperkonkurencyjnych i dynamicznych czasach nie uda się skutecznie budować pozycji rynkowej bez szybkiego i profesjonalnego wprowadzania zmian w organizacji.

Ich efektywne wdrożenie z kolei wymaga wprowadzania zmian w postawach i zachowaniach. A to z kolei stwarza wiele obszarów sporów, konfliktów i kryzysów. Niestety nie jest to obszar działania firm dobrze zbadany a często także zaniedbywany. W obliczu sporów czy sytuacji konfliktowych menedżerowie ulegają emocjom i presji zewnętrznej, co prowadzi do zaniechania realizacji ambitnych zmian lub przeciwnie – niektórzy reagują agresją, która jest źródłem niweczenia pożądanych relacji i obniżenia szans na sukces.  W rezultacie powstaje luka „egzekucyjna” pomiędzy starannie i kosztownie opracowaną strategią firmy a osiągniętymi rezultatami ( tzw. Execution Gap ). Wywołuje to frustrację zarządów firm, kolejne zmiany strategii działania  oraz niechciane i wymuszone zmiany organizacyjno - personalne.

Przedsiębiorstwo jest organizacją, która potrzebuje przywództwa i pracy zespołowej. Zarządy firm i szefowie działów i pozostali menedżerowie oprócz realizacji zadań biznesowych powinni być przywódcami. To oni zbudują zespoły i oczekuje się od nich efektywnego zarządzania – na etapach niedużych zmian jak i systemowych transformacji. Jest to zadanie trudne, wymagające szerokiej wiedzy, konsekwencji w działaniu i motywacji opartej na świadomości i odpowiedzialności. Zajmujemy się następującymi obszarami związanymi z byciem liderem:

Obszary w których prowadzimy szkolenia i pytania na jakie odpowiemy to:

 • Zmiana - jak budować adaptacje do zmiany?
 • Motywacja - czym jest jak się posługiwać
 • Budowanie zaufania
 • Czym jest motywacja - teoria McClellend'a?
 • Planowanie rozwoju podwładnych.
 • Budowanie Wiarygodnosci.
 • Budowanie zespołu i rozumienie procesów grupowych
 • Delegowanie proces.
 • Dawanie informacji zwrotnej i coaching
 • spory, negatywne emocje własne i innych dla kreatywnych rozwiązań?
 • zarządzanie konfliktem
 • Budowanie systemów „wczesnego ostrzegania” o niebezpieczeństwach w trakcie działań innowacyjnych?


Właściwe odpowiedzi na te i podobne pytania są fundamentem  niezbędnym dla realizacji celu biznesowego.

Pomożemy zbudować korzystne postawy i zachowania niezbędne dla rozwoju firmy poprzez rozwój wybranych kompetencji. Proponujemy programy szkoleniowe, który zdecydowanie podniesie kompetencje menedżerów niezbędne do przeprowadzenia organizację przez etapy zmian organizacyjnych.

Program szkoleniowy, który firma Time for Change Learning oferuje  Państwu to są narzędzia dla  podniesienie kompetencji menedżerów jako przywódców i  umiejętności zarządzania konfliktem w codziennej pracy i w okresie wprowadzania zmian  co pozwoli Państwu na efektywną transformację na różnych szczeblach firmy.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KONFLIKTEM


W dzisiejszych hiperkonkurencyjnych czasach każda organizacja powinna powinna być przygotowana do planowania i wdrażania zmian pozwalających na szybką adaptację do zmiennych uwarunkowań rynkowych. Bez doskonale opanowanej metodologii wprowadzania zmian w organizacji szanse na sukces rynkowy spadają dramatycznie. Niestety nie jest to obszar działania firm dobrze zbadany a często także zaniedbywany. W rezultacie powstaje  luka realizacyjna pomiędzy starannie i kosztownie opracowaną strategią firmy a osiągniętymi rezultatami.

Wywołuje to frustrację zarządów firm, kolejne zmiany strategii działania  oraz niechciane / wymuszone zmiany organizacyjno- personalne. Jak więc zaplanować i zrealizować niezbędne / pro-aktywne zmiany w organizacji? Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta w teorii a znacznie trudniejsza w praktyce.

Sukces rynkowy przedsiębiorstwa  zależy od  wielu czynników, jednak najwięcej zależy od poziomu kompetencji i motywacji pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Wyszkoleni i zmotywowani pracownicy to jeszcze jednak nie wszystko. Przedsiębiorstwo jest organizacją, która potrzebuje przywództwa  i pracy zespołowej. Zarządy firm i szefowie  działów  oprócz realizacji  zadań  biznesowych  powinni  być przywódcami,  którzy zbudują   skuteczne  zespoły  i  będą  nimi  efektywnie zarządzać – szczególnie na etapach niedużych zmian jak i systemowych transformacji. Jest to zadanie trudne, wymagające szerokiej wiedzy, konsekwencji w działaniu i motywacji opartej na świadomości i odpowiedzialności. Jak wciągnąć poszczególnych pracowników w rytm realizowania zmian  w organizacji? Jak motywować pracowników do kreatywności i entuzjastycznego działania a jednocześnie egzekwować polecenia? Jak efektywnie wykorzystać pojawiające się spory, negatywne emocje własne i innych dla kreatywnych rozwiązań? Jak prognozować obszary potencjalnych konfliktów niweczących zapał i entuzjazm? Jak wreszcie tworzyć systemy „wczesnego ostrzegania” o niebezpieczeństwach w trakcie transformacji? Właściwe odpowiedzi na te i podobne  pytania  i  odpowiednia  realizacja  zadań  w  kontekście rozwijania kompetencji  przywódczych  w  trakcie  zmian  w  funkcjonowaniu  jednostek  i zespołów jest fundamentem  niezbędnym dla realizacji celu.

Firma Time for Change Learning oferuje metody i narzędzia do zbudowania korzystnych postaw i zachowań niezbędnych dla efektywnego rozwoju firmy poprzez rozwój wybranych kompetencji. Proponujemy program szkoleniowy, który zdecydowanie podniesie kompetencje menedżerów niezbędne do przeprowadzenia organizację przez etapy zmian organizacyjnych.  Nasi trenerzy przez wiele lat sami tworzyli zespoły sprzedażowe, kupieckie i marketingowe a następnie nimi zarządzali. Poznali efekty zaniedbań w tej sferze i poznali jak bardzo rośnie wydajność i efektywność zespołu zarządzanego właściwie. Program szkoleniowy, który firma Time for Change Learning oferuje Państwu to są narzędzia dla podniesienie kompetencji menedżerów jako przywódców i umiejętności   zarządzania   konfliktem   w   codziennej   pracy   i   w   okresie wprowadzania  zmian    co  pozwoli  Państwu  na  efektywną  transformację  na różnych szczeblach firmy.

CELE SZKOLENIA

Celem  szkolenia  jest  podniesienie kompetencji  przywódczych  oraz przedstawienie uczestnikom szkolenia metod i technik dla  skutecznych działań w procesie zarządzania trudnymi sytuacjami (sporami i konfliktami) i w procesie realizowania zmian w firmie. Nauczymy uczestników warsztatów jak być przywódcą wymagającym ale i skutecznym, jak realizować zmianę bez obawy o niepowodzenie, jak zarządzać konfliktem, oraz jak umiejętnie pracować w stanie napięcia. Ponadto przekażemy wiedzę na temat kontroli własnych emocji i zarządzania relacjami z innymi członkami zespołu. W trakcie szkolenia pragniemy rozwinąć szereg umiejętności szkolonych jak również nauczyć ich właściwego i skutecznego używania tychże metod i technik.

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • kompleksowego zarządzania trudnymi sytuacjami – konfliktami, sporami i kryzysami w funkcjonowaniu dużych i małych organizacji.
 • planowania efektywnego procesu zmiany zarówno podejścia i zachowań jak i organizacji.
 • doboru właściwych narzędzi do realizacji procesu zmiany.
 • roli lidera  w celu podnoszenia motywacji członków zespołu w burzliwym okresie zmian
 • wykorzystywania sporu i konfliktu dla budowania motywacji i zaangażowania w realizację celów jednostkowych i zespołowych.
 • wiedzy i umiejętności zarządzania napięciem a nie przyjmowania postawy pasywnej i prób unikania napięcia w sferze relacji międzyludzkich.
 • Radzenia sobie z kryzysem i konfliktem w zespole.
 • Metod motywacji do podejmowania wzmożonych wysiłków dla osiągnięcia zadań biznesowych.

 

Nasi trenerzy szkolili:

Allegran Polpharma Cisco hp Honney Oracle kraft wurth exxon